+ ثبت موقعیت کارآموزی جدید

مدیر روابط عمومی

دارای روحیه کار تیمی
دارای روحیه برون گرایی
دارای روحیه ارتباط گیری
دارای روابط عمومی بالا...