+ ثبت موقعیت کارآموزی جدید

نیروی اجرایی فضای سبز

آشنا به نگهداری فضای سبز و یا مسلط به RS ,GIS
در صورت رضایت جذب خواهد شد...