ثبت موقعیت کارآموزی جدید

با ثبت موقعیت کارآموزی در روبرد میتوانید استعداد های تازه نفس را کشف و به تیم کاری خود اضافه کنید.

+ ثبت موقعیت کارآموزی جدید