+ ثبت موقعیت کارآموزی جدید
تمام وقت

مدیر بازاریابی (مارکتینگ)

شرایط احزار:
دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا آموزشگاهی در حوزه مدیریت بازرگانی یا بازاریابی

شرح ...