+ ثبت موقعیت کارآموزی جدید

شغل اوپراتور

شیفت کاری متناسب با دانشجوبان
تایم کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 17:30
مزایا بیمه تامین اجتماعی و بیمه...