نیازهای تحصیلی

اینجا میتونی نیازهای دانشجویی و تحصیلی دوستانت رو ببینی و اگر خودت نیاز دانشجویی داری ثبت کنی.

تایپ

 Picture
Maryam4403

کارآموزی

نیاز به کارآموزی برای یادگیری بیشتر نرافزار های مربوط به حسابداری