ali eslami
مهندسی برق دانشگاه آزاد واحد تهران غرب }
4 ماه قبل  قبل

رفتم یه شرکتی واسه کارآموزی
یه قرارداد گذاشته جلوم
5 سااال کارآموزی بدون حقوق
هر زمانی که شرکت تشخيص بده ازت راضی نیست قرارداد فسخه و تازه هزینه ی آموزش رو هم بايد بدی 😐

قرارداد ترکمانچای هم انقدر ننگین نبود دیگه نامردا 😑

#کارآموزی