پویا عبدالحی
کاردانی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد قم }
15 روز قبل  قبل

کارجو

کارآموزی
. (قم)


مشاهده رزومه