13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
arman haghi
 دانشجوی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

😢این روزای بی اینترنتی چکار میکنین؟؟؟