12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
مهربد مجاهدنیا
مهندسی مواد شهرکرد }

دوره کارآموزی کارخانه ذوب آهن اصفهان-واحد نسوز

image