Setare Kohestanii
حقوق دانشگاه مازندران }

قبول دارین دنیا پیچیده شده؟
و تو هر چقدر سعی کنی خودت باشی بیشتر ضربه میخوری؟
برا من که اینطوریه؟
روزگار شما چطوره؟

image