شرکت سنگ مصنوعی شزن
شرکت سنگ مصنوعی شزن

شرکت سنگ مصنوعی شزن

@shezenston

کارآموز مهندسی صنایع

شرکت سنگ مصنوعی شزن

چهارمحال و بختیاری
·
کنترل کیفیت
·
2 سال قبل

کارآموز کنترل کیفیت در واحد آزمایشگاه

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند