دانشگاه صنعتی سجاد
دانشگاه صنعتی سجاد

دانشگاه صنعتی سجاد

@sadjaduni

'ششمین همایش ملی فنآوری‌های نوین انرژی'
13 و 14 دی ماه
مشهد، دانشگاه سجاد

منبع:
https://www.sadjad.ac.ir/

image