مینا اکبری
 دختر پر شور
4 ماه قبل  قبل

اون چیزی که توی دانشگاه یاد میدن کیکه
ولی اون چیزی که برای کار نیاز دارید، واگعیه بتسه ها! 😃

#واگعیه_یا_کیکه؟