رفیق واگعی دیگه وجود نداره، همش کیکه

توو دانشگاه رو یکی کراش زدم، از دور فکر کردم واگعیه بعد که رفتم جلو دیدم کیکه بتسه ها! ☹️😂

#واگعیه_یا_کیکه؟