کیمیا محمدی  
مهندسی پزشکی دانشگاه شهاب دانش }
4 ماه قبل  قبل

مدل مو برای دانشگاه زیر مقنعه؟!!
یا ترم اولی چیزی هستی
یا کلاس هشت صبح نداشتی که خواب بمونی و شلوارت رو جای مقنعه سر کنی بری دانشگاه!
به اعصاب خودم مسلطم😌😑