تا یزیدها هستند
روضه علی اصغرها تکرار می‌شود

image