رفیق خوب رفیقیه که کنارش بتونی خودت باشی

رفیق خوب، رفیقیه که برد_برد توی منافع مشترک باهات بازی کنه!

image