ندا یاسینی
مهندسی عمران دانشگاه تهران }
4 ماه قبل  قبل

به عنوان به دانشجو همیشه از ذوق های اول هر ترم برای من
آشنا شدن با ورودی های جدید بوده
با سال پایینی هاتون ارتباط بگیرید
هم برای اونا و هم برای خودتون خوبه 😉