13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
صدیقه علی خانی
شیمی کاربردی دانشگاه پیام نور }

تو دوران کارآموزی ازم خواستن درصد خلوص الکل هارو اندازه بگیرم منم با جدیت تمام شروع کردم و بعد از یک ساعت و چهل دقیقه سرپا و خم ایستادن درصدارو بدست آوردم رفتم به مسئول فنی تحویل بدم دیدم داره میخنده گفتم چیشده اشتباهه درصدا ؟ گفت نه اندازه ها با اونی که شرکت فرستنده ارسال کرده یکیه آفرین کارت خوب بود😅😉
نگو داشته امتحانم میکرده بببنه بلدم یا نه😖🤦🏻‍♀️#کارآموزی