پروانه شهبازی
گرافیک دانشگاه هنر اصفهان }
4 ماه قبل  قبل

و به نام طراح بال پروانه ها

تصویر بال پروانه زیر میکروسکوپ

image