حسین
عمران دانشگاه بوعلی سینا }
5 ماه قبل  قبل

حقیقتاً " این صبر که من میکنم افشردن جان است "