حسن حسینعلی پور  
 مدیرعامل روبرد
5 ماه قبل  قبل

مختصری از #کاربردیشو ، رویداد فرصت های شغلی دانشبنیان.
برای ثبت در تاریخ،
و من بسیار خوشحال از نبودن ها و بودن ها در تمامی ابعاد
#خدایاشکرت ♥️