حسن حسینعلی پور  
 مدیرعامل روبرد
5 ماه قبل  قبل

۸ دلیل که دزدی بهتر از شرکت داری است:

image