زهرا عباسی  
 مدیر مارکتینگ روبرد
5 ماه قبل  قبل

بعد از دو هفته پر کار وارد یک هفته بسیاااار پر کار تر شدیم🙂