به زودی در کیهان: اگر هوا آلوده است چرا مردم نفس می کشند؟

🔴روزنامه کیهان: اگر مردم فقیر شده اند، پس چرا به شمال می روند؟!