هم اتاقی خوب اونیه که تو خوابگاه غذای غیر دانشجویی نپزه و تنهایی بخوره😬

در خوابگاه
هم اتاقی خوب، هم اتاقی که وقتی قراره ظرفارو بشور خودشو نزنه به فلجی😂