در خوابگاه
هم اتاقی خوب، هم اتاقی که وقتی قراره ظرفارو بشور خودشو نزنه به فلجی😂