علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
5 ماه قبل  قبل

این فیلم رو با همین مداحی حیدر حیدر، صفحه فدراسیون جهانی کشتی منتشر کرده.

بعد براندازهای احمق میخواستن ورزش ایران رو از میادین حدف کنن