user978571  یک رویداد جدید ثبت کرد
5 ماه قبل  قبل

شهریور 28

یافتن بهترین مسیر شغلی به کمک استعدادیابی درست

توسعه فردی
برگزاری رویداد آنلاین تخصصی سیناتلنت

به همراه تحلیل و استعدادیابی یک کیس به صورت Live

آینده ای درخشان و تجربه حال خوب با تیم مشاورین سیناتلنتسرفصل‌های وبینار:

اهمیت استعدادیابی در زندگی حرفه ای
آشنایی با ابزارهای خودشناسی روز دنیا در حوزه استعدادیابی
آشنایی با مدل جهانی دیسک و کاربرد رفتارشناسی در فرایند استعدادیابی
آشنایی با مدل استعدادیابی کلیفتون و شناخت 36 تم نقاط قوت
آشنایی با هوش چند گانه گاردنر و اهمیت آن در فرایند استعدادیابی
آشنایی با آزمون رغبت سنج هالند و ارتباط آن با دیگر آزمون های استعدادیابی
اهمیت ارزش ها در فرایند استعدادیابی
ارتباط بین شاخص های دیسک، کلیفتون، هالند و گاردنر و ارزش ها و مسیر شغلی و تحصیلی یک فرد
آشنایی با سیستم جامع استعدادیابی سیناتلنت


مخاطبان این وبینار:

دانش آموزان
دانشجویان
افراد جویای کار
والدین نگران آینده فرزندان
معلمین و مشاورین