مبینا تاجیک
 دانشجوی ارشد مدیریت زنجیره تامین
6 ماه قبل  قبل

سوال آخر شبی
چه چیزی باعث شده تاالان امید داشته باشید؟