علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
6 ماه قبل  قبل

سیر تحول تفاوت تفریحات جوانان ایرانی از زمان قاجار تاکنون!!
البته فقط اون موقع پهن رو جای تنباکو قالب نمیکردن

image