Elham Vejdani
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه الزهرا (س) }
6 ماه قبل  قبل

سازمان ها وقتی رشد می کنند که افراد آن ها هدفی مشترک برای هدایت کارشان داشته باشند. اگر تمام جهان هدفی مشترک داشت، چه می‌شد؟