علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
6 ماه قبل  قبل

چالش :
صورت مساله:مساحت هر مربع داخل آن مشخص است؛مساحت مربع بزرگتر چند است؟

image