ابوالفضل غلامعلی پور
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران }
6 ماه قبل  قبل

از من #نپرس بعد تموم شدن سرم هوا میره تو رگ یا نه😐🙏