میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

طبق تحقیقات، هربار که شما خشم خود را مهار کنید، در واقع مغز خود را به آرامتر بودن عادت میدهید و همین مساله باعث میشود در دفعات بعدی، راحتتر بتوانید عصبانیت خود را کنترل کنید.

#هوش_هیجانی