میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

کیفیت در سیستم فقط درصورتی به دست می آید که افراد در آن سیستم احساس امنیت کنند و از کاری که انجام می دهند لذت ببرند.
ادوارد دمینگ

#کیفیت
#انگیزش