در این حوادث جاری...
ما هم ناراحتیم از سوگ‌هایی که پدید آمده و مخالفیم با خیلی چیزها و کسان و خواهان مجازات عادلانه و بازگشت آرامش به کشور هستیم
اما روی سخنمان با دانشجویانی است که ممکن است در این هیاهو یادشان برود سنگر دانشگاه هم مهم است و نباید فعالیت ارزشمند علم‌آموزی را به کلی فدا کنند
آینده به متخصصین برجسته و کاربلد هم احتیاج دارد
مباد که در یک عرصه افراط کنیم و از عرصه‌های دیگر بازبمانیم
#مهسا_امینی #اعتراضات_سراسری