12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
حسن حسینعلی پور
 مدیرعامل روبرد

بریم که دفاع کنیم و مدرک کارشناسی ارشد رو بگیریم .
دانشگاه سمنان
ارائه آنالیز هزینه فایده برای شتابدهنده ها در استارتاپ های ایرانی
حسن حسینعلی پور
مدیریت کسب و کار گرایش زنجیره تامین و عملیات

image