میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Setare Kohestanii
حقوق دانشگاه مازندران }

خیلی وقتا قوی نبودم اما نقششو بازی کردم!اوایل که بلد نبودم با دنیا میجنگیدم ؛اما حالا فقط پیش میرم !به قولِ چالژ داروین سازگار شدم تا زنده بمونم !)
شما چطور؟سازگار شدید یا هنوزم میجنگید؟

image