🔳⭕️قبل از اینکه رهبر و مدیر شوید، موفقیت شما در اینست که خودتان را رشد و توسعه دهید؛ اما زمانیکه که یک مدیر و رهبر شدید، موفقیت شما به این معنی است که موجب رشد افراد و کارکنانتان شوید.

#موفقیت
#توسعه
#رهبر