علی شنوایی قناد  
سینما دانشکده رسانه خبرگزاری فارس }  

image