13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Mohammad Sepahvand
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه }

از دوستان کسی دستیار فناوری شرکت کرده؟چطوره؟