مدل GROW احتمالا شناخته‎شده‎ترین مدل در مربیگری است که مخفف کلمات زیر است :

👉Goal
👉Reality
👉Options
👉Way forward

این مدل دارای ۴ مرحله است و به طور سنتی یک مدل غیرروانشناختی در نظر گرفته می‎شود که برای مربیانِ فاقد آموزش روانشناختی مناسب است.

مربی با اتخاذ این رویکرد، از سبک یادگیری سقراطی بهره می‎گیرد. سوألات باز به متربی کمک می‎کند از طریق ۴ مرحله اقدام‎محور به سوی جلو حرکت کند (جدول پیوست). این چهار مرحله برای کمک به متربی طراحی شده‎اند تا رفتارهای خاصی را که به عملکرد بهتر یا تحقق یک هدف مشخص منجر می‎شوند شناسایی نماید. (ناصح قلی‌پور)


#منتورینگ
#کوچینگ

مدل GROW در مربیگری - جدول.pdf