سمانه حسنوند
مهندسی منابع طبیعی دانشگاه کردستان }  

image