زیست فناوری صنعتی
زیست فناوری صنعتی

زیست فناوری صنعتی

@page1187926

کارآموزی مهارت های بیوتک صنعتی

زیست فناوری صنعتی

تهران
·
سایر
·
2 سال قبل

تکنسین

حقوق پرداختی 1,200,000 تومان
هزینه دوره کارآموزی 2,000,000 تومان
نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : آقا
رشته های مرتبط: زیست فناوری میکروبی-