محصولات طبیعی
محصولات طبیعی

محصولات طبیعی

@page1168778

حسابداری و مالی

محصولات طبیعی

قم
·
حسابداری
·
1 سال قبل

آشنایی با کامپیوتر، آشنایی حسابداری ( ثبت فاکتور و کارهای مالی )
آشنایی با ادیت عکس محصول درموبایل در حد اینکه پست زمینه محصول جدید را سفید کنند و + توضیحات در کانال ایتا قرار بدهند مزیت محسوب می شود

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم
رشته های مرتبط: