شرکت اندیشه بین الملل ساحل
شرکت اندیشه بین الملل ساحل

شرکت اندیشه بین الملل ساحل

@page1163148

جذب نیروی بازاریاب بین المللی

شرکت اندیشه بین الملل ساحل

قم
·
بازاریابی
·
1 سال قبل

ما برای شرکت اندیشه بین الملل ساحل به نیروی پاره وقت در زمینه بازاریابی بین المللی نیاز داریم که تسلط به زبان عربی عمانی داشته باشد.

نوع همکاری : پاره وقت
جنسیت : فرقی نمیکند