شرکت تحقیقاتی بین المللی آگاه
شرکت تحقیقاتی بین المللی آگاه

شرکت تحقیقاتی بین المللی آگاه

@page1116477

کارآموز مرکز تماس

شرکت تحقیقاتی بین المللی آگاه

تهران
·
تحقیقات
·
10 ماه قبل

• اصول اولیه تحقیقات بازار
• اصول نمونه گیری
• مهارتهای مورد نیاز کارشناس Call Center
• تکنیک های آغاز مکالمه و نکات مهم پیش از شروع گفتگو
• شناسایی تیپ شخصیتی مخاطب از طریق مکالمه تلفنی
• مدیریت زمان مکالمه و اقناع مخاطب
• ادبیات مذاکره در مذاکرات تلفنی
• مدیریت بحران در مذاکرات تلفنی
• تکنیک های خاتمه مکالمه و نکات مهم پس از پایان گفتگو

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند