ملکبا

طراحی محصول (UI/UX)

ملکبا

تهران
·
توسعه کسب و کار
·
2 سال قبل

adobe xd, illustrator
html, css
advanced google search
figma , canva

نوع همکاری : چهار ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند